Zen Proiect Consulting

proiectare online - dirigentie - executie

dirigentie santier

Dirigintele de santier este persoana fizica insarcinata de investitor cu urmarirea calitatii materialelor si produselor puse in lucrare si cu executia corecta a lucrarilor in constructie.

Un dirigintele de santier este reprezentantul investitorului / beneficiarului, atributiile sale nu sunt limitate, putind participa in calitate de reprezentant al inventitorului in toate fazele privind conceperea, proiectarea si realizarea constructiilor, potrivit reglementarilor in vigoare si in baza contractelelor stabilite cu agentii economici.

Pentru o casa P+1E, pretul pentru urmarirea lucrarii de un diriginte santier, in Constanta.

Pret

lei/lucrare
0

obligatiile
Dirigintelui de Santier

Afla mai multe

1. dirigintele urmareste respectarea legislatiei inlegatura cu produsele de constructii, respectiv: existenta documentelor de atestare a calitatii, corespondenta acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate, proiecte, contracte;
2. dirigintele interzice utilizarea produselor de constructii necorespunzatoare / fara certificate de conformitate, declaratie de conformitate ori fara agrement tehnic (pentru materialele netraditionale);
3. dirigintele verifica existentei autorizatiei de construire, precum si a indeplinirii conditiilor legale cu privire la incadrarea in termenele de valabilitate;
4. un diriginte verifica concordanta intre prevederile autorizatiei si ale proiectului;
5. dirigintele preia amplasamentul si bornele de reperelor de nivelment si predarea acestora executantului, libere de orice sarcina ;
6. participa impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper;
7. preda catre executant terenul rezervat pentru organizarea de santierului;
8. un diriginte studieaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologia si procedurile prevazute la realizarea constructiilor;
9. dirigintele trebuie sa verifice existenta tuturor pieselor scrise si desenate, corelarea acestora, respectarea reglementarilor in legatura cu verificarea proiectelor de verificatori atestati si existenta vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;
10. controlul existentei programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul in Constructii Constanta;
11. verificarea existentei si valabilitatii tuturor avizelor, acordurilor, precum si a modului de preluare a conditiilor impuse de acestea in proiect;
12. controlul efectuat de diriginte a existentei si respectarea „Planului calitatii” si a procedurilor / instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva;
13. urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului;
14. verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare;
15. interzicerea de diriginte a executarii de lucrari de persoane neautorizate conform reglementarilor legale in vigoare;
16. participarea la verificarea in fazele determinante specificate in proiect;
17. efectuarea verificarilor prevazute in reglementarile tehnice si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificarilor (procese – verbale in faze determinante, procese – verbale de lucrari ce devin ascunse, etc.)
18. interzicerea utilizarii de tehnologii noi neagrementate tehnic;
19. asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere in opera;
20. urmarirea realizarii executiei, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul acesteia si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ;
21. transmiterea catre proiectant a sesizarilor proprii ori ale participantilor la realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;
22. dispunerea opririi executiei, demolarii, a refacerii lucrarilor executate necorespunzator de executant, in baza solutiilor elaborate de proiectant si vizate de verificatorul de proiecte atestat;
23. verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei ori adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale;
24. respectarea de executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant ori de organele abilitate;
25. un diriginte preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglemetarile legale;
26. urmarirea dezafectarii lucrarii de organizare de santier si predarea terenului detinatorului acestuia;
27. dirigintele asigura secretariatul, receptiei si intocmirea actelor de receptie;
28. verificarea solutionarii obiectiunilor cuprinse in anexele la PVR, la terminarea lucrarilor si realizarii recomandarilor comisiei de receptie;
29. predarea catre investitor / utilizator a actelor de receptie si a cartii tehnice a constructiei dupa efectuarea receptiei finale.

de ce diriginte

In primul rind sa obtineti lucrari de buna calitate, rezistente in timp, sa optimizati, sa reduceti consumurile de materiale si manopera prin folosirea de programe specializate, la decontare, indicatoare de devize, sa nu fiti inselati, incarcati la situatiile de plata, si nu in ultimul rind sa fiti in legalitate, si sa puteti derula usor investitia aveti nevoie de diriginte santier.

Conform art. 33, pct III din Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:

g) neasigurarea verificarii executiei de constructii prin diriginti de specialitate si agenti economici de consultanta specializati, corespunzator prevederilor
h) interzicerea, obstructionarea efectuarii controlului calitatii in constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor legale (principalele documente: autorizatia de construire, procese verbale incheiate in site, proiectant, diriginte, executant si la fazele determinante si reprezentantul Inspectiei de stat in constructie zonal, agremente, certificate calitate, condica betoane, rezultate probe, dispozitii de santier).